Proiecte


Migrant în România interculturală (ref. IF/11.01-04.01)

www.migrant.ro


Proiectul Migrant in România interculturală este o continuare a demersurilor pentru integrarea migranţilor iniţiate de Institutul Interultural Timişoara în 2009. Acest proiect se desfăşoară în perioada septembrie 2012 - iunie 2015 şi este co-finanţat prin Fondul european pentru integrarea resortisanţilor ţărilor terţe, administrat în România de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Parteneri:
Institutul Intercultural Timişoara (coordonator)
Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului - Filiala Cluj
Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor și Integrare Socială (ADIS) - Bucureşti
Centrul pentru Resurse Civice - Constanţa

Scopul acestui proiect este crearea unui mediu intercultural adecvat pentru facilitarea integrării străinilor în România şi pentru întărirea coeziunii sociale, prin menţinerea unor mecanisme de consultare a comunităţilor de străini create prin programele anterioare.

Prin intermediul proiectelor anterioare desfăşurate în scopul facilitării integrării migranţilor şi realizării unui mecanism de consultare au fost identificate o serie de nevoi, atât ale migranţilor, cât şi ale autorităţilor cu competenţe în domeniu:

 • necesitatea stabilirii unor relaţii pozitive şi diminuarea distanţei sociale dintre instituţii şi migranţi;
 • necesitatea existenţei unui cadru organizat, dar în acelaşi timp adaptat din punct de vedere cultural pentru exprimarea problemelor şi nevoilor migranţilor în relaţia cu autorităţile, dar şi pentru comunicarea autorităţilor în relaţia cu migranţii;
 • necesitatea obţinerii informaţii cât mai diverse şi prin surse mai variate cu privire la oportunităţile de integrare;
 • necesitatea unui dialog real şi semnificativ între migranţi şi populaţia locală, respectiv autorităţile locale;
 • existenţa unor oportunităţi de promovare a specificului cultural al comunităţilor de migranţi şi recunoaşterea existenţei acestora în rândul societăţii şi publicului larg;
 • existenţa unor multiplicatori în rândul comunităţilor, unor persoane resursă care să reprezinte cu succes „vocea" migranţilor în dialog cu autorităţile şi cu societatea civilă;
 • dezvoltarea capacităţii organizaţiilor de RTT să participe la viaţa socială, culturală şi comunitară;
 • sensibilizarea mass-media cu privire la fenomenul migraţiei şi formarea jurnaliştilor în scopul transmiterii de informaţii relevante şi ne-stereotipe.

Activităţile principale ale acestui proiect, prin care se va contribui la satifacerea acestor nevoi identificate sunt prezentate în continuare.

Site-ul Migrant în România www.migrant.ro funcţionează ca o platformă pentru comunicare, informare şi consultare. Pe acest site pot fi găsite ştiri de interes despre şi pentru migranţi, informaţii cu privire la situaţia migranţilor în România, informaţii importante la nivel european, precum şi evenimentele organizate de către şi pentru migranţi. Informaţii despre toate activităţile realizate în cadrul acestui proiect vor fi postate în mod regulat. Site-ul conţine şi un forum discuţii deschis publicului.

Revista Migrant în România îşi propune, atât să informeze publicul larg despre fenomenul migraţiei, cât şi să ofere migranţilor informaţii utile care să îi încurajeze în eforturile de integrare. Revista are o apariţei trimestrială şi este disponibilă pe suport hârtie şi electronic pe site-ul www.migrant.ro. Revista Migrant în România are o apariţie trimestrială, fiecare număr fiind distribuit împreună cu suplimentul Accent Basarabean. În fiecare an se va edita şi distribui şi câte o revistă într-o limbă străină de interes pentru migranţi.

Reţeaua de mediatori interculturali este constituită din câte 20 de persoane din localităţile în care se desfăşoară proiectul (Timisoara, Cluj, Iaşi, Constanta şi Bucureşti), care au rolul de a asigura o mai strânsă legătură între membrii comunităţilor de migranţi şi autorităţile publice, respectiv societatea civilă. Mediatorii acţionează ca un un liat, reprezentând, în acelaşi timp „vocea" comunităţilor lor în situaţii relevante, dar şi „traducerea" informaţiilor şi legislaţiei pentru membrii comunităţii. Aceste persoane au participat la un curs de formare la nivel naţional şi vor participa anual la cursuri care să le sprijine munca la nivel local, să îi ajute în dezvoltarea unei colaborări eficientă între mediatori, autorităţile locale şi societatea civilă locală.

Seminariile locale de consultare cu migranţii vor continua să aibă loc trimestrial în cele 5 oraşe. Temele de discuţie vor fi stabilite de grupul local de iniţiativă, în funcţie de interesele comunităţilor de migranţi din localitatea respectivă. În cadrul acestor seminarii se va asigura o comunicare deschisă a problemelor şi nevoilor migranţilor şi se vor sprijini demersurile acestora de integrare. De asemenea se urmăreşte informarea membrilor comunităţilor de migranţi cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora pe teritoriul României. Rapoartele acestor seminarii vor fi disponibile pe www.migrant.ro. Rapoartele tuturor seminariilor desfăşurate în cadrul proiectelor anterioare sunt, de asemenea, disponibile. Problemle discutate în cadrul acestor seminarii şi sugestiile propuse vor servi ca bază pentru o serie de propuneri de politici publice care vor fi înaintate autorităţilor competente în domeniu.

În fiecare an va avea loc la Bucureşti o conferinţă naţională de consultare cu comunităţile de migranţi. În cadrul aceste conferinţe se va facilita o comunicare liberă şi deschisă între toţi participanţii la eveniment - respectiv, migranţi, mediatori interculturali, reprezentaţi ai societăţii civile şi ai autorităţilor publice de la nivel central şi local. Scopul conferinţei este de a oferi un cadru pentru împărtăşirea experienţelor, diseminarea ideilor, formarea de opinii, identificarea de soluţii şi strategii pentru integrarea cu succes a migranţilor în România.

Pentru a asigura o mai bună reprezentare a migranţilor în mass-media, pentru ca jurnaliştii să aibă o mai bună înţelegere a fenomenului migraţiei şi să evite prezentarea stereotipurilor în materialele pe care le produc, se va organiza un curs de formare în comunicare interculturală şi deconstrucţia stereotipurilor în mass-media. La curs vor participa aproximativ 20 de persoane, jurnalişti din diferite zone. După încheierea cursului, pe durata desfăşurării proiectului, jurnaliştii vor avea sarcina să redacteze şi să publice în cadrul publicaţiilor cu care colaborează cel puţin 4 articole referitoare la migranţii din România, aplicând principiile învăţate la curs. Grupul de jurnalişti va fi pus în legătură cu reţeaua de mediatori interculturali pentru a asigura susţinere reciprocă pentru reflectarea situaţiei migranţilor către publicul larg şi transmiterea de informaţii relevante pentru migranţi.

Mai multe informatii pe website-ul proiectului: www.migrant.ro


"România interculturală" (ref. IF/10.01-04.01.)


Website-ul proiectului: www.migrant.ro


"Asistenţă şi sprijin pentru integrarea persoanelor cu o formă de protecţie în România" (ref. ERF/09.02/03.01)


Website-ul proiectului: http://refugiati.asociatia-adis.ro

"Servicii integrate de asistenţă şi pregătire pentru persoanele cu o formă de protecţie în România" (ref. ERF/09.01/03.01)


Proiect: "Servicii integrate de asistenţă şi pregătire pentru persoanele cu o formă de protecţie în România”, 
                ref. ERF/09.01/03.01
Program general:  „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” al Comunităţii Europene
Linie de buget: Fondul European pentru Refugiați - Programul anual 2009
Acţiune: Acţiunea 3, Asistenţă şi sprijin pentru integrarea persoanelor cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România conform Articolului 6  din Decizia nr. 573/2007/ EC 

Autoritatea Contractantă:
        Oficiul Român pentru Imigrări (ORI) - Ministerul Administrației și Internelor
Beneficiar: 
        „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane
Parteneri: 
 • Asociația pentru Apărarea Drepturilor si Integrare Socială (ADIS)
 • Organizația Femeilor Refugiate din România (OFRR)
 • Asociația DiversEtica
Perioada de implementare: 29.03.2010 – 29.03.2011

Valoare totală: 802.990 lei din care:  
 • 75% din fondurile asigurate de Comisia Europeană (602.242,50 lei);
 • 20% din fondurile asigurate din bugetul naţional (160.598,00 lei);
 •   5% contribuţia beneficiarului (40.149,50 lei).
Obiective: sesiuni de acomodare culturală; cursuri de limba română, istorie şi geografie; asistență în vederea recunoașterii diplomelor de studii; asistenţă în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii; asistență în vederea imbunătățirii situației locative. 

Contact: pentru a beneficia de acest proiect sau pentru a vă informa, vă rugăm să ne contactaţi folosind datele de la secţiunea "Contact".

"Foto-Conversatii cu Migranţii" "Activităţi educative şi de socializare pentru copii şi tineri migranţi şi vulnerabili"


Proiectul este demarat din luna septembrie 2010, în urma semnării unui protocol de colaborare cu Asociatia Ateliere fara Frontiere."Open your mind! Accept diversity!"


Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială (ADIS) a organizat în perioada 13 - 21 martie 2010 campania de informare "Open your mind! Accept diversity!" cu sprijinul reţelei de organizaţii United din Olanda.
 
Principalele activităţi au constat în:
 • Campanie de informare în licee şi universităţi din Bucureşti; distribuţie de materiale UNITED;
 • Prezentare pe tema diversităţii şi a rasismului la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială - Universitatea Bucureşti
 • Campanie de prezentare pe site-ul ADIS
 • Anunţuri pe mailing-listurile de profil din România
Subpagini (1): Documente
Ċ
Georgiana-Cristina Rentea (Anton),
30 dec. 2013, 14:37
Ċ
Cosmin Rentea,
16 ian. 2011, 07:16
ć
Cosmin Rentea,
16 ian. 2011, 07:09
ĉ
Cosmin Rentea,
16 ian. 2011, 06:32
ć
Cosmin Rentea,
16 ian. 2011, 07:09
ĉ
Cosmin Rentea,
16 ian. 2011, 07:09
Ċ
Cosmin Rentea,
16 ian. 2011, 06:31